Quick Login

Announcement


Overseas Investment


บริษัทหลักทรัพย์คู่ค้าในต่างประเทศของบริษัทฯ หยุดรับการซื้อขาย (ห้ามซื้อและขาย) ADR ของหุ้นประเทศรัสเซีย

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

          เนื่องจากปัจจุบันเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์คู่ค้าในต่างประเทศของบริษัทฯ ได้หยุดรับการซื้อขาย (ห้ามซื้อและขาย) ADR ของหุ้นประเทศรัสเซีย จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลและระมัดระวังอย่างมากก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่าย Overseas Investment Sales Department
โทรศัพท์ : 02-081-2631-2