Quick Login

Announcement


Tender Offer


TENDER OFFER : บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) “TQR”

 เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฏิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น TQR ดังนี้ :

TENDER OFFER

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) “TQR” 

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 016-000000019-4

จำนวนรับซื้อ และรุ่นที่เสนอซื้อ

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน  127,810,000 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 55.57)

ราคาเสนอซื้อ                          

ราคา 5.10  บาท   ราคาสุทธิ 5.086358  บาท/หุ้น

ระยะเวลารับซื้อ

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก     

ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึง 8 มิถุนายน 2565

วิธีการชำระราคา  

ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่  17 มิถุนายน 2565 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,SCB,TTB,CITI,SCBT,CIMBT,UOBT,LHBANK หรือรับเป็นเช็ค TTB

กรณียื่นแบบตอบรับ NDVR

NVDR ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารล่วงหน้าภายในวันที่  13 มิถุนายน 2565

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ

ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอกสารที่ลูกค้าจะต้องลงนาม หากมีความประสงค์จะเสนอขาย มีดังนี้

วิธีการชำระราคา

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

1.  รับโอนเงิน
เข้าบัญชีอัตโนมัติ

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM ระบุเลขที่บัญชีเป็นเลขที่บัญชี 016-000000019-4)

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท
*** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM
ระบุเลขที่บัญชีเป็น 016-000000019-4)

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ที่มีอายุไม่เกิน
  6 เดือน นับจนถึงวัน
ยื่นแบบตอบรับลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ
ลงนาม พร้อมประทับตราฯ
1ฉบับ

4. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี หรือ สำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันของธนาคาร ตามที่ระบุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท

5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก
ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี หรือ สำเนา
Statement บัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
ตามที่ระบุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อ

6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท

 

 

 

2.  รับเช็คด้วยตนเอง

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM ระบุเลขที่บัญชีเป็นเลขที่บัญชี 016-000000019-4)

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท
*** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM
ระบุเลขที่บัญชีเป็น 016-000000019-4)

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ที่มีอายุไม่เกิน
  6 เดือน นับจนถึงวันยื่น
แบบตอบรับลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ
ลงนามพร้อมประทับตราฯ
1ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท

4. สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

5. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท

มอบอำนาจ
CNS
รับเช็คแทน

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM ระบุเลขที่บัญชีเป็นเลขที่บัญชี 016-000000019-4)

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท
*** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM
ระบุเลขที่บัญชีเป็น 016-000000019-4)

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ที่มีอายุไม่เกิน
  6 เดือน นับจนถึงวันยื่น
แบบตอบรับลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ
ลงนามพร้อมประทับตราฯ
1ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากร 30 บาท

4. สำเนาบัตรผู้มีอำนาจลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากร 30 บาท

3.  รับเช็คค่าขายหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท *** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM ระบุเลขที่บัญชีเป็นเลขที่บัญชี 016-000000019-4)

1 คำสั่งโอนหุ้น + 50 บาท
*** (คีย์คำสั่งโอนฯ ในระบบ CRM
ระบุเลขที่บัญชีเป็น 016-000000019-4)

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

2. แบบตอบรับคำเสนอซื้อฯ

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)

3. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน  6 เดือน นับจนถึงวันยื่นแบบตอบรับลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนาม
พร้อมประทับตราฯ
1ฉบับ

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท

4. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร 10 บาท


 
(ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อ)