Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน W

                                                                         
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน W มีรายละเอียด ดังนี้

สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com


แจ้งการขยายระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. และวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”


- เช็คลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 16 มิถุนายน 2565
**นำเช็ค Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ**
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /ทุกสาขา/ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/

Service Code: TNITY

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 20 มิถุนายน 2565 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เท่านั้น)





เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง
4. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)


ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ