Quick Login

Announcement


News Alert


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JMART-W3 ครั้งสุดท้าย

                                                                              
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน JMART-W3 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท ”

- เช็คลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 – 13 มิถุนายน พฤษภาคม 2565
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น


2.ชำระโดยโอนเงินชื่อบัญชี “ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท ”
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) /สาขาคลองตัน/ ประเภทบัญชีออมทรัพย์/ เลขที่บัญชี

135-472560-6

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เท่านั้น)
เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง 
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2
. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง

ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ