picture

แหล่งความรู้
แหล่งความรู้เกี่ยวกับมาร์จิน บริการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์


บัญชีมาร์จิ้นคืออะไร
มาทำความรู้จักกันก่อนว่าบัญชีมาร์จิ้นคืออะไร บัญชีมาร์จิ้น คือ บัญชีที่ลูกค้าสามารถขอเงินกู้เพื่อเพิ่มอำนาจซื้อหุ้นได้


ประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้จากการใช้มาร์จิ้น
เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น เนื่องจากมีเงินลงทุนมากขึ้น จึงมีโอกาสได้ทั้ง Capital gain และเงินปันผลที่มากขึ้น

เพิ่มเติม

 

ทำไมจึงควรใช้มาร์จิ้นซื้อหุ้น?
 

picture


หากลูกค้ามีเงินลงทุนมูลค่า 1,000,000 บาท และคิดว่าหุ้น ZZZ ซึ่งมีอัตรามาร์จิ้น 50% กำลังจะเป็นขาขึ้น ลูกค้าสามารถเพิ่มอำนาจซื้อเป็น 2 เท่า โดยใช้เงินกู้จากบริษัทอีก 1,000,000 บาท ทำให้อำนาจซื้อเพิ่มเป็น 2,000,000 จะเห็นว่า หากหุ้น ZZZ ราคาเพิ่มขึ้น 10% ตามที่คิดไว้ จะได้กำไรเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2 เท่า
อ่านเพิ่มเติม

ทำความรู้จัก Margin Loan
 


วีดิโอสั้นๆ ที่จะทำให้เรื่องมาร์จิ้นโลน เป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุน
Margin Introduction