บล.โนมูระ พัฒนสิน: NOMURA DIRECT - A Better Way to Trade


วันที่ 1 มิ.ย. 60

เรื่อง แจ้งยกเลิกบริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป บริษัทฯ ยกเลิกการให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus จึงขอความกรุณาให้ท่านเปลี่ยนไปใช้งานโปรแกรม Streaming ซื้อขายตราสารอนุพันธ์แทน เพื่อสร้างความคุ้นเคยล่วงหน้า


รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง:

  • ยกเลิกบริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX) ผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus ทุกช่องทางทั้ง PC, iPhone, iPad และ Android Phone/Tablet
  • ลูกค้ายังสามารถใช้บริการซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus ได้ตามปกติทุกช่องทาง
  • ลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ผ่าน eFin Trade Plus กรุณาเปลี่ยนโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เพื่อไปใช้โปรแกรม Streaming แทน ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 
  • เย็นวันที่ 30 มิ.ย. กรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้เลือกเปลี่ยนโปรแกรมเป็น Streaming ระบบจะทำการเปลี่ยนให้อัตโนมัติ และวันนั้นท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่งในช่วง night session ได้

วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์

  • Login เข้า www.nomuradirect  > เลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” >  เลือกเมนู “เปลี่ยนโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์”


เงื่อนไขการเปลี่ยนโปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์:

  • กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโปรแกรมการใช้งาน ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนโปรแกรมได้ ก่อน 16.50 น. และจะสามารถใช้งานโปรแกรมที่เลือกใหม่ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป
  • ในวันที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการใช้งาน ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วง Night Session และส่ง Overnight Order ได้ หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อ 0-2638-5108 เท่านั้น

       


นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการส่งคำสั่งซื้อขายต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้กับลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรม “Streaming เวอร์ชั่นใหม่” สามารถลงทะเบียน ได้โดย คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500


ขอแสดงความนับถือ
Direct Department
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)