Back
ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน ตุลาคม 2564

           
 
Deposite TypeInterest Rate per YearEffective DateDownload
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.30%ตุลาคม 2564download 
   
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0.30%ตุลาคม 2564
   
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%ตุลาคม 2564
   
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan)4.31%ตุลาคม 2564
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)3.50%
   
อัตราดอกเบี้ยธุรกรรม Block Trade (Block Trade)5.50%ตุลาคม 2564