การเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร/แบบฟอร์มที่ลูกค้าใช้ในการดำเนินธุรกรรมกับบริษัทฯ

สำคัญ! กรณีลูกค้าและนักลงทุนดาวน์โหลดเอกสารชุดเปิดบัญชีเอง มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดในชุดเปิดบัญชี และลงลายมือชื่อในเอกสารชุดเปิดบัญชีและสัญญาทุกหน้า (มุมขวาด้านล่าง)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาถึงความสมบูรณ์ ความชัดเจน ของแบบพิมพ์สัญญาที่ลูกค้าส่งไปยังบริษัท เพื่อประกอบการเปิดบัญชีของลูกค้า
  • การเปิดบัญชีทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 16/7/58 เป็นต้นไป บริษัทฯ กำหนดให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ต้องพบลูกค้า
    ทุกราย (face-to-face) ก่อนการเสนอขออนุมัติเปิดบัญชี

เอกสารเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลด
STEP 1 : คำขอเป็นลูกค้า
คำขอเป็นลูกค้า-ประเภทบุคคลธรรมดา
คำขอเป็นลูกค้า-ประเภทนิติบุคคล
STEP 2 : ชุดสัญญาเปิดแต่ละประเภทบัญชี
ชุดเปิดบัญชีเงินสด (Cash) / เงินฝาก (Cash Balance)
ชุดเปิดบัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Account)
ชุดเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม (Omnibus Account for NOMURA iFund)
ชุดเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ (Fixed Income Account)
บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต (Credit Balance)
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์เ (SBL)
บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
บันทึกข้อตกลงการเปิดบัญชีร่วมเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุน (Joint Account for NOMURA iFund)
ชุดเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Oversea Investment Account)
STEP 3 : เอกสารประกอบการเปิดบัญชีอื่นๆ

เอกสารประกอบทั้งหมด

หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test)
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Suitability Test) - นิติบุคคล
เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และ/ หรือ ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตในระบบ CREDIT BALANCE
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (knowledge assessment)
แบบทดสอบความรู้คว่ามเข้าใจในธุรกรรมการลงทุน (Product Knowledge)
หนังสือยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (PDPA Consent Form)
FATCA Thai English
แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
แบบฟอร์ม W-9
แบบฟอร์ม W-8BEN สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา -
แบบฟอร์ม W-8BEN-E สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล -แบบฟอร์มอื่นๆ สำหรับลูกค้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอแก้ไขที่อยู่/ Email/เบอร์โทรศัพท์
แบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
แบบแสดงความจำนงของลูกค้าในการนำเงินมาวางในบัญชี โดยการให้บริษัทฯ หักเงินจากบัญชีธนาคารในระบบอัตโนมัติ - ATS / หักเงินจากค่าขายหลักทรัพย์
แบบแสดงความจำนงของลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันในบัญชีเงินสด
E-dividend
แบบฟอร์มแจ้งขอรับเอกสารทาง E-Mail
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้า / ค่าบริการ ( Bill Payment Pay-in Slip )
บันทึกข้อตกลงแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินลูกค้าไปหาผลประโยชน์ (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับแจ้ง)
[ยืนยันผ่านระบบออนไลน์]