การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การฝากถอนเงิน

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัท เพื่อเพิ่มวงเงิน (Line Available) ให้กับบัญชีซื้อ-ขายหลักหลักทรัพย์

1. การฝากเงินผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS: Automatic Transfer System)

บริษัทฯจะดำเนินการตัด-ฝากเงินในบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS:Automatic Transfer System) ของธนาคารตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี เพื่อการชำระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเพื่อการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีธนาคารที่สามารถแจ้งใช้บริการได้ ดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ / 7. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
2. ธนาคารกรุงไทย / 8. ธนาคารไทยพาณิชย์ /
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / 9. ธนาคารธนชาต
4. ธนาคารกสิกรไทย / 10.ธนาคารยูโอบี
5. ธนาคารทหารไทย / 11. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์
6. ธนาคารทิสโก้  

 ลูกค้าส่งคำสั่งขอให้บริษัทฯดำเนินการหักบัญชีเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ได้ตลอดเวลาทำการ สำหรับธนาคารอื่นๆ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันที่ลูกค้าประสงค์จะให้บริษัทฯหักบัญชี

 บริการใหม่ ATS Registration โดยผ่านตู้ ATM ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครใช้ได้ด้วยตนเอง
โดยการอนุมัติใช้ ATS จะมีผลภายในวันทำการถัดจากวันที่ลงทะเบียน


2. การฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

นอกจากการชำระราคาผ่าน ATS แล้ว ลูกค้ายังสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยวิธีการฝากหรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้

ชื่อบัญชี : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม บัญชีกระแสรายวัน 118-3-05099-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช บัญชีกระแสรายวัน 001-6-11254-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสวนพลู บัญชีกระแสรายวัน 040-0-03386-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน บัญชีสะสมทรัพย์ 099-2-98091-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน บัญชีกระแสรายวัน 099-1-29816-9
siam commercial bank ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม บัญชีกระแสรายวัน 001-3-25227-2
siam commercial bank ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม บัญชีสะสมทรัพย์ 001-4-94517-9
tmb ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์ บัญชีกระแสรายวัน 078-1-05140-4
uob bank ธนาคารยูโอบี สาขาย่อยไทยวา บัญชีกระแสรายวัน 794-3-000-07-0
TNS bank ธนาคารธนชาต สาขาต้นสน บัญชีกระแสรายวัน 001-300772-4

 

สำคัญ! เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (สำเนาใบ Pay-in หรือสำเนา Slip ATM หรือเอกสาร ที่เป็นหลักฐานการโอนเงินในเว็บไซต์ของธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และประเภทบัญชีที่จะฝากเงิน (เช่น ฝากเพื่อวางเป็นหลักประกัน ฝากเข้าบัญชี Cash Balance เป็นต้น) มาที่ FAX : 02-285-0963 , 02-285-0618 หรือ Email : Info.CNS@th.nomura.com

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการนำเงินฝากในบัญชีของท่าน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

* * * ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำรายการ


3. การฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านตู้ ATM

เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระราคาค่าซื้อ การวางหลักประกัน และอื่นๆ บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการชำระเงิน
Bill Payment โดยผ่านตู้ ATM ตามรายละเอียดและวิธีการดังต่อไปนี้

ธนาคาร เว็บไซต์ รหัสบริษัทฯ คู่มือการใช้งาน *
ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com 50214
siam commercial bank ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com 0013252272

หมายเหตุ * ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำรายการ หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการ


ข้อควรทราบก่อนการใช้บริการฝากเงินผ่าน Website ธนาคาร และ ผ่านตู้ ATM

 • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่าน Internet ลูกค้าต้องทำการสมัคร E-payment กับธนาคารก่อนโดยผ่านทาง website ของธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้ ATM ลูกค้าไม่ต้องสมัครใช้บริการ สามารถใช้ ATM โอนเงินได้ทันที
 • ค่าบริการโอนเงินต่อครั้งที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดจำนวนเงินที่สามารถโอนได้ โดยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ลูกค้าได้กำหนดไว้กับธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าใส่ Ref 1 หรือ Ref 2 ผิด ธนาคารยังคงตัดเงินในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์
  โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ทันทีและแสดงหลักฐานว่าท่านเป็นเจ้าของเงินโอนโดยแสดง Slip ให้กับริษัทฯ เพื่อ
  ตรวจสอบและนำเงินเข้าบัญชีเงินหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า

 

สำคัญ! เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (สำเนาใบ Pay-in หรือสำเนา Slip ATM หรือเอกสาร ที่เป็นหลักฐานการโอนเงินในเว็บไซต์ของธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และประเภทบัญชีที่จะฝากเงิน (เช่น ฝากเพื่อวางเป็นหลักประกัน ฝากเข้าบัญชี Cash Balance เป็นต้น) มาที่ FAX : 02-285-0963 , 02-285-0618 หรือ Email : Info.CNS@th.nomura.com

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการนำเงินฝากในบัญชีของท่าน ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินและตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

* * * ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500

ช่องทางการฝากเงิน

ตารางอธิบายทางเลือกในการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

ช่องทางการฝากเงิน คำอธิบาย การเพิ่มอำนาจซิ้อ จำนวนเงินขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม
e-Payment การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทันที โดยหักเงินจากบัญชี e-Banking ที่ได้ทำสัญญาใช้บริการ มีผลทันที ไม่มี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ATS การแจ้งให้หักเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ หลังจากหักเงินจากบัญชีลูกค้าตามรอบของธนาคาร 5,000 บาท ไม่มี
e-Banking การฝากเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการฝากเงินให้บริษัทฯ ไม่มี 10-25 บาท
ATM การฝากเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการฝากเงินให้บริษัทฯ ไม่มี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
Counter Bank การฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการฝากเงินให้บริษัทฯ ไม่มี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

การลงทะเบียนสมัครใช้ ATS ผ่านตู้ ATM

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) บริษัทฯจึงได้เพิ่มการให้บริการ ATS Registration โดยผ่านตู้ ATM ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครใช้ได้ด้วยตนเอง โดยการอนุมัติใช้ ATS จะมีผลภายในวันทำการถัดจากวันที่ลงทะเบียน รายละเอียดธนาคารที่บริษัทฯเปิดให้ใช้บริการแล้วได้แก่

ธนาคาร
รหัสบริษัทฯ
คู่มือการใช้งาน *
 ธนาคารกสิกรไทย
50214
 ธนาคารกรุงไทย
5514
 ธนาคารไทยพาณิชย์
9011
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
0400033869
 ธนาคารทหารไทย
0950
 ธนาคารกรุงเทพ
00014

หมายเหตุ * ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำรายการ หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. 1. ลูกค้ากรอกใบสมัครการขอให้หักเงินธนาคาร (ATS) และนำส่งให้กับบริษัทฯ
 2. 2. ลงทะเบียนสมัครใช้ ATS ผ่านตู้ ATM

วิธีการลงทะเบียนสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM

  CNS register ats via atm

กรณีที่ลูกค้าไม่ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยส่งเอกสารให้ธนาคารยืนยันการขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500