การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


หน่วยการซื้อขาย

หน่วยการซื้อขาย

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนดให้ ในการเสนอซื้อ (Bid) และเสนอขาย (Offer) หุ้นบนกระดานหลัก จะต้องระบุจำนวนหลักทรัพย์ เป็นหน่วยการซื้อขาย (Board Lot) ทั่วไปหนึ่งหน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น เสนอซื้อหุ้น ABC จำนวน 10 หน่วยการซื้อขาย นั่นคือเท่ากับ 10 หน่วย x100 หุ้น ซึ่งเท่ากับ 1,000 หุ้น

ในกรณีที่หลักทรัพย์มีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนติดต่อกัน 1 หน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 50 หลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์จะประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการปรับหน่วยการซื้อขาย