การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ราคาซื้อขายสูงสุด ต่ำสุด (Ceiling / Floor)

หุ้นสามัญ

ราคาซื้อ (Bid) และเสนอขาย (Offer) หลักทรัพย์ และราคาซื้อขายในแต่ละวัน สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดวันก่อนหน้า ยกเว้นหลักทรัพย์ที่คำนวณราคาสูงสุด-ต่ำสุดได้น้อยกว่า +1 ช่วงราคา ให้กำหนดราคาสูงสุด-ต่ำสุด เป็น +1 ช่วงราคาของราคาปิดวันก่อนหน้า

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในวันแรก (First day Trade/IPO)

หลักทรัพย์ทั่วไป
Ceiling/Floor = ±300% ของราคา IPO แต่ไม่ต่ำกว่า .01 บาท

หลักทรัพย์ประเภท Warrant / DW / TSR
Ceiling/Floor = ราคา IPO ± (100% x ราคาปิ ดหุ้น Underlying วันก่อนหน้า x อัตราการแปลงสภาพ) แต่ไม่ต่ำกว่า .01 บาท

หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในกระดานต่างประเทศ (Foreign Board)

ราคาซื้อขายสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงได้สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิดวันก่อนหน้าของหลักทรัพย์หลัก

ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
(Warrant / Derivative Warrant)

สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มขึ้นหรือสูงสุด ไม่เกินร้อยละ30 ของหุ้นสามัญคูณ ด้วยสิทธิในการซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน
ที่จะได้รับ

กรณีที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล

การคำนวณราคาสูงสุดและต่ำสุดในวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ทำโดยการคำนวณหาราคาปิดใหม่ โดยการหักเงินปันผล
ต่อหุ้นออกก่อน แล้วจึงคำนวณราคาสูงสุดและต่ำสุด จากราคาปิดที่คำนวณใหม่

กรณีที่มีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม

ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ได้ในราคาที่กำหนด การคำนวณราคาสูงสุดและต่ำสุดในวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XR ทำโดยการคำนวณหาราคาปิดใหม่ โดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาปิดเดิมกับราคาตามสิทธิโดยน้ำหนักที่ใช้ถ่วง ได้แก่ จำนวนหุ้นเดิมและจำนวนหุ้นใหม่ แล้วจึงคำนวณราคาสูงสุดและต่ำสุดจากราคาปิดที่คำนวณใหม่