การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Fixed Income Fund กองทุนรวมตราสารหนี้
  • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ
  • ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก
  • อายุเฉลี่ยของตราสารมากกว่า 1 ปี
  • ความเสี่ยงต่ำ-ปานกลาง