การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Long Term Equity Fund (LTF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว*
  • ลงทุนในหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  • ถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน
  • ซื้อหน่วยลงทุนปีใด ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีปีนั้นๆ
  • ความเสี่ยงสูง
* ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อ RMF & LTF ไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งจำนวน สูงสุดไม่เกินกองละ 500,000 บาท
รวม 2 กองทุน เป็น 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข ไม่เกิน 15% ของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
สำหรับ RMF ยอด 500,000 บาท ต้องนับรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.ด้วย)