การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ประเภทคำสั่งซื้อขาย

Limit Price Order

เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายแบบระบุราคาที่แน่นอน โดยใส่ราคาที่ต้องการได้ไม่เกินราคา Ceiling/Floor และอยู่ในช่วงราคาที่ถูกต้อง

Market Order

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยมี 3 ประเภท ดังนี้

1. Special Market Order (MP)
- จับคู่กับคําสั่งด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว
- หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคําสั่งให้โดยอัตโนมัติในราคาดีกว่า Last Sale 1 ช่วงราคา

2. Market Order (MO)
- จับคู่กับคําสั่งด้านตรงข้ามทุกระดับราคาตาม Best Price ที่อยู่ในคิว
- หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะยกเลิกจํานวนที่เหลือโดยอัตโนมัติ

3. Market to Limit Order (ML)
- จับคู่กับคําสั่งด้านตรงข้ามที่ราคาที่ดีที่สุด (Top Best Price)
- หากจับคู่ไม่หมด ระบบจะส่งคําสั่งให้ใหม่โดยอัตโนมัติในราคา Last Sale

ตัวอย่าง

คําสั่งซื้อ (Bid) คําสั่งขาย (Offer)
200 หุ้น @15 บ.
500 หุ้น @ 14.90 บ.

มีคําสั่งขายประเภท Market Order 1,000 หุ้น ส่งมาใหม่ตามเงื่อนไขดังนื้

Special Market Order (MP):
- จับคู่ 200 หุ้น @15 บ., 500 หุ้น @14.90 บ.
- ระบบส่งคําสั่งขายที?เหลือ 300 หุ้น @14.80 บ.

Market Order (MO):
- จับคู่ 200 หุ้น @15 บ., 500 หุ้น @14.90 บ.
- ระบบยกเลิก 300 หุ้นที?เหลือ

Market to Limit Order (ML):
- จับคู่ 200 หุ้น @15 บ.
- ระบบส่งคําสั่งขายที?เหลือ 800 หุ้น @15 บ

โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Market Order ได้เฉพาะช่วงเวลาเปิดทำการ และสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะบนกระดานหลักและกระดาน ต่างประเทศเท่านั้น

*** ข้อควรทราบ *** การส่งคำสั่งซื้อ Market Order ทุกรูปแบบ ระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะคิดราคาของหุ้นที่ซื้อที่ราคา Ceiling(+30% จากราคาปิดเมื่อวาน) ส่งผลให้คำสั่งซื้อนั้นอาจจะไม่สามารถซื้อได้ (Order Reject) เนื่องจากอำนาจซื้อไม่พอ

ATO (At the Open) / ATC (At the Close)

ATO เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด
โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะในช่วงก่อนเปิดตลาดทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

ATC เป็นคำสั่งซื้อขายที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทันทีที่ตลาด ปิดการซื้อขาย ณ ราคาปิด สามารถ
ส่งคำสั่งซื้อขายได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึงเวลาปิด (Random เวลาในช่วง 16.35 - 16.40 น.)

คำสั่ง ATO และ ATC เป็นคำสั่งที่มีเงื่อนไขเดียวกัน คือหากคำสั่งเสนอซื้อขาย สามารถจับคู่ได้เพียงบางส่วน ระบบการซื้อขายจะทำการยกเลิกจำนวนที่เหลือทั้งหมด โดยกำหนดในคำสั่ง ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่เป็น First Priority คือจะได้รับการจับคู่ซื้อขายก่อนคำสั่งประเภทระบุราคา (Limit Price Order)

ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

*** ข้อควรทราบ *** การส่งคำสั่งซื้อ ATO/ATC ระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะคิดราคาของหุ้นที่ซื้อที่ราคา Ceiling(+30% จากราคาปิดเมื่อวาน) ส่งผลให้คำสั่งซื้อนั้นอาจจะไม่สามารถซื้อได้ (Order Reject) เนื่องจากอำนาจซื้อไม่พอ

IOC (Immediate or Cancel)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการสั่งให้ซื้อหรือขายหุ้นตามราคาที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในขณะนั้น โดยทันที หากซื้อหรือขาย
ได้ไม่หมดทั้งจำนวนที่ต้องการ ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก นอกจากนี้ ในการส่งคำสั่ง IOC มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO ATC MP และ Publish Volume
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

FOK (Fill or Kill)

เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่กำหนด โดยต้องการให้ได้ทั้งจำนวน ที่ต้องการ หากได้ไม่ครบ
ก็จะไม่ซื้อขายเลย โดยให้ยกเลิกคำสั่งนั้นไปทั้งหมด นอกจากนี้ ในการส่ง คำสั่ง FOK มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • ส่งคำสั่งได้ในช่วงตลาดเปิดทำการซื้อขายเท่านั้น
 • ต้องระบุราคาซื้อขายที่แน่นอน
 • ไม่สามารถใช้คำสั่งที่มีเงื่อนไขนี้ร่วมกับ ATO ATC MP และ Publish Volume
 • ใช้ได้สำหรับการซื้อขายบนกระดานหลักและกระดานต่างประเทศเท่านั้น

คำสั่งซื้อขายแบบให้ระบบการซื้อขายส่งให้โดยอัตโนมัติ (Publish Volume)

เป็นคำสั่งซื้อขายแบบพิเศษที่ช่วยให้ผู้ซื้อหรือขายที่ต้องการซื้อขายจำนวนมากแต่ไม่ต้องการให้แสดง ปริมาณการซื้อขาย
ทีเดียวทั้งหมด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงต้องการ เสนอซื้อขายทีละส่วน โดยภายใต้คำสั่งนี้
นักลงทุนสามารถทำการส่งคำสั่งเพียงครั้งเดียว จากนั้นระบบการซื้อขายจะทำการเสนอซื้อหรือขายเป็นหลายรายการ
โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่ง คำสั่งทำงานสะดวกขึ้น

การส่งคำสั่งแบบ Publish Volume มีหลักเกณฑ์ในการส่งคำสั่งดังนี้

 • จำนวนหุ้นที่ส่งในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยการซื้อขาย
 • ระบบการซื้อขายจะทำการเสนอให้เป็นครั้งๆ โดยอัตโนมัติตามที่ระบุ ซึ่งแต่ละครั้งต้องมี ปริมาณซื้อขายไม่ต่ำกว่า
  10 หน่วยการซื้อขาย โดยระบบการซื้อขายจะส่งคำสั่งเข้าไป เมื่อการเสนอซื้อหรือขายก่อนหน้านี้ได้รับการจับคู่
  การซื้อขายแล้ว
 • ส่งคำสั่งนี้ได้ในช่วงเวลาตลาดเปิดทำการ โดยต้องระบุราคาที่แน่นอนและต้องไม่มีเงื่อนไขอื่น หากจับคู่การซื้อขาย
  ได้ไม่หมดในช่วงเวลาซื้อขายแรก คำสั่งนั้นจะถูกยกเลิก หากต้องการ ส่งคำสั่งซื้อหรือขายต่อ ต้องส่งคำสั่งเข้ามาใหม่ในช่วงเวลาซื้อขายที่สอง
 • เมื่อมีการขึ้นเครื่องหมาย 'H' (Halt) ในหลักทรัพย์ใด คำสั่งที่เป็น Publish Volume ของ หลักทรัพย์นั้นจะถูกยกเลิกทันที