การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Money Market Fund กองทุนรวมตลาดเงิน
  • ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ
  • ตราสารหนี้ภาคเอกชน เงินฝาก
  • สภาพคล่องสูง
  • อายุคงเหลือของตราสารไม่เกิน 1 ปี
  • ความเสี่ยงต่ำ