การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

รู้จักกับกองทุนรวม

บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ Omnibus Account ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายหน่วยลงทุนครบวงจรผ่านโปรแกรม NOMURA iFund บนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ท่านสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้หลายบลจ.ด้วยตัวเองในที่เดียว รวมถึงยังเปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ Selling Agent อีกด้วย

กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตราสารการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน ความรู้ความชำนาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะติดตามการลงทุน โดยกองทุนรวมจะบริหารและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพด้านการลงทุน โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุน
ได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับนโยบาย
การลงทุนแต่ละกองทุน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนอาจจะมาในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า หรือมูลค่าเงินลงทุน
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตราสารหรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุน