การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ช่วงราคาหลักทรัพย์ (Price Spreads)

ช่วงราคาหลักทรัพย์ (Price Spreads)

นักลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายที่มีการเสนอราคาซื้อหรือขาย ของหลักทรัพย์ให้ตรงตามช่วงราคา (Spread)
ที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด ซึ่งเป็นช่วงการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลักและกระดานหน่วยย่อย โดยมีช่วงราคาดังนี้

ช่วงระดับราคาใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2552

ระดับราคาตลาด   ช่วงราคา
ต่ำกว่า 2 บาท   0.01 บาท
ตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท 0.02 บาท
ตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท 0.05 บาท
ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท 0.10 บาท
ตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท 0.25 บาท
ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท 0.50 บาท
ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท 1.00 บาท
ตั้งแต่ 400 บาท ขึ้นไป 2.00 บาท

ทั้งนี้การเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวม และ อีทีเอฟ (ETF) ไม่ได้ใช้ช่วงราคาตามตารางข้างตัน แต่ใช้ช่วงราคา 0.01 บาท ในทุกระดับราคา

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off - hour Trading) เริ่มตั้งแต่เวลาปิดการซื้อขายจนถึงเวลา 17: 00 น.
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ นักลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างประเทศ สำหรับการซื้อขายนอกเวลาทำการนี้ กำหนดให้ซื้อขายด้วยวิธี Put - through (PT) เท่านั้น