การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นดัชนีที่คำนวณจากราคาหลักทรัพย์บนกระดานหลัก ซึ่งคำนวณจากมูลค่าตลาดรวมถ่วงน้ำหนัก
ที่เปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาปัจจุบันกับมูลค่าตลาด ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนีมีค่าเริ่มต้นที่ 100 จุด การคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการปรับ
ฐานการคำนวณหากมีบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นหรือมีการเพิกถอนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้การคำนวณสะท้อนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (Sectoral Indices)

นอกเหนือจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีดัชนีรายกลุ่มอุตสาหกรรมแก่นักลงทุน ซึ่งคิดคำนวณจากราคาหลักทรัพย์ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีการคำนวณวิธีเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดัชนี SET50

ดัชนี SET50 เริ่มใช้เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เพื่อรองรับการออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และออปชั่น (Option) ในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลประกอบการของกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคามูลค่าตลาดรวมถ่วงน้ำหนักที่คำนวณจากราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 50 บริษัท
ที่มีมูลค่าตลาดรวมและสภาพคล่องสูงตั้งแต่ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 50 โดยวันฐานที่ใช้ในการคำนวณคือ วันที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ. 2538 ซึ่งหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน

ดัชนี SET100

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีราคาตัวใหม่คือ SET100 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่สูงสุด 100 อันดับแรก ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยหลักการและเกณฑ์เดียวกับดัชนี SET50 โดยเริ่มต้นค่าดัชนีที่ 1,000 จุด
ณ วันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน