การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น

ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น

  • เงินกำไรที่ได้จากการขายหุ้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวนเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี
  • เงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 และสามารถเลือกที่จะนำมารวมเป็นเงินได้
    เพื่อเสียภาษีหรือไม่ก็ได้ (ทั้งนี้ หากเลือกจะนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นักลงทุนจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม นักลงทุนจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ในอัตราร้อยละ 7
    ของค่าตอบแทน (Commission)