Forgot Password

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชี กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ตรงกับเอกสารการเปิดบัญชีที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อรับ
password ทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้


กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตน


เลขที่บัญชี
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด / /  (เช่น 26/01/2520)
โทรศัพท์มือถือ 0 (เช่น 08-1234-5678)
บัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งไว้
กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ