ประกาศสำคัญ

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเวลาเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในช่วงก่อนเวลาทำการซื้อขาย (After Close order) 


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในช่วงก่อนเวลาทำการซื้อขาย

(After Close order หรือ Overnight Order) ให้เท่าเทียมกัน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 

เวลาที่สามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อขาย After Close order

 

ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย

เวลาเดิม

เวลาใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58 เป็นต้นไป)

ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านโปรแกรม eFin Trade Plus

16.50น.

16.45น.  

ส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Streaming

16.50น.

16.45น.  

ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

16.50น.

16.45น.