ประกาศสำคัญ

เรื่อง  ขอความร่วมมือให้ระมัดระวังการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
              

                 

เรื่อง       ขอให้ระมัดระวังการส่งคำสั่งในหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายในวันแรก (IPO) หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้กำหนดกรอบราคา Ceiling & Floor

อ้างถึง    (1.) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ข้อที่ 39

             (2.) หนังสือเวียน ที่ กข.(ว) 3 /2556 เรื่องขอให้ใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขายประเภท ATO/ATC ลงวันที่ 26 กันยายน 2556

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำชับให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่งกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ทั้งที่เป็นการส่งคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือลูกค้าส่งคำสั่งเองผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากพบการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนหน้า ในหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายในวันแรก (IPO) และหลักทรัพย์ที่ไม่ได้กำหนดกรอบราคา Ceiling & Floor (เช่น หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย “SP” มานาน, พ้นเหตุการเพิกถอน และกลับเข้ามาซื้อขายใหม่ เป็นต้น) 

 

ตัวอย่างการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม

-             การเสนอซื้อในราคาต่ำ หรือ เสนอขายที่ราคาสูง  กว่าราคาที่อาจซื้อขายได้จริงในขณะนั้น เช่น เสนอซื้อที่ราคา 0.01 บาท, 0.02 บาท, 0.03 บาท ... ถึง 1.00 บาท ในขณะที่ก่อนหน้าราคาซื้อขายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นสูงกว่ามาก หรือ เสนอขายที่ราคา 100,000 บาท ในขณะที่ก่อนหน้าราคาซื้อขายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นต่ำกว่ามาก เป็นต้น

-             ช่วง Call Market มีการเสนอซื้อในราคาสูง กว่าราคาที่อาจซื้อขายได้จริงในขณะนั้น เช่น เสนอซื้อที่ราคา 1,000 บาท, 2,000 บาท, 3,000 บาท ... ถึง 7,002 บาท ในขณะที่ก่อนหน้าราคาซื้อขายที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นต่ำกว่ามาก

 

การส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะดังกล่าว โดยระบุราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ตามปกติแล้วไม่น่าจะทำให้เกิดการซื้อขายได้ หรือ ระบุราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ไม่ได้ประสงค์จะให้เกิดการซื้อขายตามราคานั้น เข้าข่ายเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังอาจส่งผลลบต่อภาพรวมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 


ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่าน โปรดส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความระมัดระวัง โดยละเว้นการส่งคำสั่งที่เข้าข่าย และ/หรือ ที่อาจเข้าข่ายการส่งคำสั่งไม่เหมาะสมดังกล่าว 


นอกจากนี้ ขอให้ลูกค้าทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อขายประเภท
ATO /  ATC ที่อาจส่งผลให้ราคาหลักทรัยพ์เกิดความผันผวน มีราคาเปิดหรือราคาปิดสูงหรือต่ำกว่าราคาซื้อขายก่อนหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะในหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่อง เช่น หลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่เข้าซื้อขายในวันแรก หรือ หลักทรัพย์ที่ไม่ได้กำหนดกรอบราคา Ceiling & Floor ด้วยเช่นกัน


บริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายหลักทรัพย์ของลูกค้าในกรณีที่บริษัทเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดๆ อันมีผลสืบเนื่องมาจากการสั่งซื้อและการสั่งขายหลักทรัพย์นั้นได้