ประกาศสำคัญ

เรื่อง  แจ้งวิธีปฏิบัติ กรณีลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยการโอนเงินผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ATS


  เรียน   ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

 

ตามประกาศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่องช่องทางการรับเงินจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศฯ)

 

เพื่อให้วิธีปฏิบัติช่องทางการรับเงินจากลูกค้าเป็นไปตามประกาศ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ฝ่ายปฏิบัติการจะเพิ่มอำนาจซื้อ และฝากเงินให้กับบัญชีลูกค้า ที่ฝากเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ จากช่องทาง ดังนี้ เท่านั้น

1.   1.   ATS

2.  2.    โอนเงินแบบ Bill Payment  หรือ  E- Payment

Bill Payment  -  (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มที่ต้องใช้เพื่อให้ลูกค้าติดต่อแต่ละธนาคาร)

E-Payment -  ปัจจุบันลูกค้าสามารถขอใช้บริการผ่านทางธนาคาร SCB, KBANK

(สำหรับธนาคารอื่นๆ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อเพิ่มการขอใช้บริการ)

3.  3.    โอนเงินทาง Electronic อื่นๆ ที่ต้องมีการแสดงชื่อผู้โอน และเลขที่บัญชีผู้โอน ที่สามารถใช้อ้างอิงได้ว่าเป็นการฝากจากบัญชีลูกค้าเท่านั้น

 

หมายเหตุ:     กรณีลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เช่น ผ่านเคาน์เตอร์ (เจ้าหน้าที่ธนาคาร)ผ่านระบบ Online Banking, ATM, Mobile ฯลฯ ที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อผู้โอนไม่ตรงกับบัญชีลูกค้าผู้เปิดบัญชีกับบริษัทฯข้อมูลหลักฐานการโอนไม่ชัดเจน, ไม่สามารถตรวจสอบชื่อผู้โอนได้ ฝ่ายปฏิบัติการจะไม่ทำรายการเพิ่มอำนาจซื้อให้กับบัญชีลูกค้าทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ฝ่ายปฏิบัติการ