ประกาศสำคัญ

เรื่อง  การคิดค่าธรรมเนียมการฝากเงินในสกุล EUR และ JPY ที่คงเหลือในบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18/7/2016 เป็นต้นไป


 
เรียน ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ

 

เนื่องด้วยบริษัทหลักทรัพย์ตัวแทนในต่างประเทศ ได้แจ้งว่า จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมารฝากเงินในสกุล EUR และ JPY ด้วยอัตรา 0.5% ต่อปี ของเงินคงเหลือในบัญชี ดังนั้น ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการคิดค่าธรรมเนียมเงินฝากคงเหลือในสกุล EUR และ JPY ตามอัตราเดียวกับที่บริษัทหลักทรัพย์ตัวแทนในต่างประเทศกำหนด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18/7/2016 เป็นต้นไป

 

บริษัทฯ ขอให้ท่านได้แจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่าย Overseas Investment Sales Department โทร. 02 287 6631 – 2  ภายในวันที่ 14/7/2016 เพื่อดำเนินการ

1.            ขอแปลงเงินสกุลดังกล่าว เป็นเงินสกุลอื่นๆ        หรือ

2.            ขอถอนเงินสกุลดังกล่าว และนำกลับประเทศไทย เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท นำเข้าบัญชีเงินฝากในประเทศไทย 

 
           ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 59  หากท่านยังมีเงินฝากคงเหลือเป็นสกุล EUR และ JPY บริษัทหลักทรัพย์ตัวแทนในต่างประเทศ จะเริ่มคิดค่าธรรมเนียมารฝากเงินด้วยอัตราเริ่มต้น 0.5% ต่อปี ของเงินสกุล EUR และ JPY คงเหลือในบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

 

เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านพิจารณา โปรดดูข้อมูลยอดเงินคงหลือจากเอกสารแนบที่บริษัทฯจัดส่งให้ท่านทางอีเมล์

 
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดแจ้งความประสงค์ของท่าน *** การดำเนินการถอนเงินผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ***

ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารใบแจ้งความจำนงขอถอนเงิน จา
กเอกสารแนบที่บริษัทฯจัดส่งให้ท่านทางอีเมล์ จากนั้นกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อให้ตรงกับการ์ดลายเซ็นต์ จากนั้นนำส่งเอกสารดังกล่าวกลับมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน *** การดำเนินการถอนเงินสกุลต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ***

การแปลงเงินสกุล EUR และ JPY เป็นสกุลอื่น

1. Login เข้าเว็บไซต์ nomuradirect.com
2. เลือกเมน:ด้านบน ฝาก/ถอนเงินและหลักทรัพย์
3. เลือกเมนู:ซ้ายมือ โอนเงินระหว่างบัญชี
4. เลือกวันที่ต้องการถอน เลือกบัญชีที่ต้องการถอนเป็น Foreign Investment
5. เลือกเหตุผลอื่นๆ แล้วระบุว่าต้องการแปลงเงินสกุล ... จำนวน ... เป็นเงินสกุล ....  
เช่น 
ต้องการแปลงเงินสกุล EUR ทั้งหมด เป็น USD ในบัญชี Foreign Investment ของข้าพเจ้า
6. เลือกถอนเงินทั้งจำนวนรวมดอกเบี้ย**


การถอนเงิน EUR และ JPY เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารในประเทศไทย

1. Login เข้าเว็บไซต์ nomuradirect.com
2. เลือกเมน:ด้านบน ฝาก/ถอนเงินและหลักทรัพย์
3. เลือกเมนู:ซ้ายมือ ถอนเงินผ่านระบบ ATS
4. เลือกวันที่ต้องการถอน เลือกบัญชี Foreign Investment
5. 
เลือกถอนเงินทั้งจำนวนรวมดอกเบี้ย** และเลือกสกุลเงินที่ต้องการถอน