ประกาศสำคัญ

เรื่อง TCH : แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป