ประกาศสำคัญ

เรื่อง  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเริ่มใช้ T+2 มีผล 2 มี.ค. 2561


 


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเริ่มใช้ T+2 มีผล 2 มี.ค. 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเริ่มใช้ T+2 มีผล 2 มี.ค. 2561

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยเตรียมพร้อมในการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมโดยรวม ยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คัสโตเดียน ธนาคารพาณิชย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหารือและได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดวันสำหรับการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์คือวันศุกร์ที่ มีนาคม 2561 ให้เป็นวันแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะใช้รอบระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/tplu2 
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 0-2009-9531 หรือ E-mail: 
setproject@set.or.th