ประกาศสำคัญ

เรื่อง บริษัทฯ มีนโยบายไม่รับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า/บัญชี ATS เท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัทฯ มีนโยบายไม่รับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า/บัญชี ATS เท่านั้น อีกทั้งไม่มีนโยบายมอบหมายหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


ขอแสดงความนับถือ
Direct Department