ประกาศสำคัญ

เรื่อง  ขณะนี้ เบอร์โทรศัพท์ 02-638-5xxx ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยใช้หมายเลข 02-287-6xxx แทนชั่วคราวเรียน ทุกท่าน

 

                ด้วยขณะนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทฯ ที่ขึ้นต้นด้วย 02-638-xxxx ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯได้แจ้งปัญหานี้ไปยังผู้ให้บริการแล้ว

 

                ระหว่างนี้ หากท่านต้องการติดต่อบริษัทฯ กรุณาติดต่อด้วยหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 02-287-6XXX Ext. 6XXX แทนชั่วคราว

                - ติดต่อฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ :  02-287-6000 
               
-  ติดต่อ NOMURA DIRECT :  02-287-6600 

 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

Direct Department