ประกาศสำคัญ

เรื่อง  แจ้งปรับปรุงระบบ eFin Trade Plus  จันทร์ที่ 12 มี.ค. 61  เวลา 17.30 น. - 19.00 น.  


  
เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบ eFin Trade Plus  

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องจากบริษัทฯจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฯภายใน จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน/เวลาที่ระงับบริการ   : วันจันทร์ที่ 12 มี.ค. 61   ตั้งแต่เวลา 17.30 น. - 19.00 น.  

ระบบที่ระงับบริการ       :  ทุก Platform 

ผลกระทบ :  ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานและส่งคำสั่งบนโปรแกรม efinTradePlus ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ NOMURA DIRECT 0-2638-5500

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department