ประกาศสำคัญ

เรื่อง  แจ้ง NOMURA เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 61


 
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

NOMURA เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ติดต่อง่ายกว่าเดิม

โดยยกเลิกเบอร์โทรกลาง 02 287 6000
และ NIGHT TRADE 0 2287 6106, 6109

 

โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

เบอร์โทรกลาง                              02 638 5000 และ  02 081 2000

NOMURA DIRECT (Call Center)    02 638 5500  และ  02 081 2500 

NIGHT TRADE                            02 081 2106-9

ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Corporate Communication Department