ประกาศสำคัญ

เรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ จะยกเลิกการชำระเงินแบบ Bill payment ผ่านเคาเตอร์ธนาคารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                  ธนาคารไทยพาณิชย์ จะยกเลิกการชำระเงินแบบ Bill payment ผ่านเคาเตอร์ธนาคารโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โดยลูกค้าสามารถโอนเงินแบบ Bill payment ผ่านช่องทาง Electronic เท่านั้น


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ