ประกาศสำคัญ

เรื่อง แจ้งระงับบริการโปรแกรมซื้อขาย Streaming, efin Trade+ เพื่อทดสอบระบบ วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 (เวลา 7:00 ถึง 18:00 น.)


  
เรื่อง แจ้งระงับบริการโปรแกรมซื้อขาย Streaming, efin Trade เพื่อทดสอบระบบประจำปี วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 (เวลา 7:00 ถึง 18:00 น.)
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
เนื่องจากบริษัทฯจะมีการทดสอบระบบร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัน/เวลาที่ระงับบริการ   : วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 (เวลา 7:00 ถึง 18:00 น.)
ระบบที่ระงับบริการ       : ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมซื้อขาย Streaming, efin Trade+  ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ NOMURA DIRECT 0-2638-5500
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department