ประกาศสำคัญ

เรื่อง แจ้งระงับบริการโปรแกรมซื้อขาย Streaming, efin Trade+ และเว็บไซต์ www.nomuradirect.com เพื่อทดสอบระบบภายใน วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 7.00 - 13:30 น.   


  
เรื่อง แจ้งระงับบริการโปรแกรมซื้อขาย Streaming, efin Trade+ และเว็บไซต์ www.nomuradirect.com
เพื่อทดสอบระบบภายใน วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 7.00 - 13:30 น.   

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ

เนื่องจากบริษัทฯจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฯภายใน จึงขอแจ้งแผนการระงับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัน/เวลาที่ระงับบริการ   : วันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 เวลา 7.00 - 13:30 น.
ระบบที่ระงับบริการ       : ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมซื้อขาย Streaming, efin Trade+ และเว็บไซต์ www.nomuradirect.com ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ NOMURA DIRECT 0-2638-5500
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Direct Department