ประกาศสำคัญ

เรื่อง  แจ้งอัพเดทโปรแกรม efinTradePlus Version 4.4.0 (Android)


 
เรื่อง แจ้งอัพเดทโปรแกรม 
eFin Trade Plus Version 4.4.0  (Android)

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ลูกค้าที่ได้ทำการ Update โปรแกรม efinTradePlus Version 4.4.0 บนระบบปฎิบัติการ Android  


ผลกระทบ : หากพบปัญหากรณี Notification ไม่แจ้งเตือน

ลูกค้าต้องดำเนินการ Update Google Play Service 
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการ Update ตามเอกสารดังนี้ >> [วิธีการติดตั้งGoogle_Play_Services.pdf]

ขอแสดงความนับถือ
Direct Department