ประกาศสำคัญ

เรื่อง ขั้นตอนการโอนหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์หรือบัญชี 600 เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับ บล. โนมูระ พัฒนสิน


1. ดาวน์โหลดแบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
    และ แบบฟอร์มของ TSD “ศรท-403” คลิกที่นี่

     แบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์ ฯ : กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามด้วยลายมือชื่อตามที่ท่านได้เคยให้  ไว้กับบริษัทฯ
เอกสาร TSD (ศรท-403): กรุณากรอกรายละเอียดและลงนาม เฉพาะช่องซ้ายมือ ด้วยลายมือชื่อตามที่ท่านได้เคยให้  ไว้กับบริษัทฯ


2. แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวน 1 ชุด ( กรุณาลงนามรับรองสำเนาเอกสาร พร้อมขีดคร่อมด้วยข้อความ
    “เพื่อใช้ในการโอนหลักทรัพย์”)
     
     - กรณีบัตรประชาชนเป็นแบบตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา 1 ชุด

หมายเหตุ

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เท่านั้น
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือ นามสกุล กรุณาติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไว้กับ บล.โนมูระฯ การแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
โปรดแนบเอกสารประกอบดังนี้
      1) แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์ และแบบฟอร์มขอแก้ไขชื่อ / นามสกุลฯ (ท่านจะได้รับจากที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน)
      2) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ คลิกที่นี่
      3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ของทางราชการ หรือ ทะเบียนสมรส (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
      4) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนา (กรณีเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพ ให้แนบสำเนา
          ทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ NOMURA DIRECT 0-2638-5500