ประกาศสำคัญ

เรื่อง ประกาศ ปิดการให้บริการห้องค้าหลักทรัพย์สำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า เป็นการชั่วคราว กรุณาอ่านต่อ...


 เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 บริษัทมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการห้องค้าหลักทรัพย์สำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่ วันที่ 2-15 มิถุนายน 2564 โดยท่านสามารถใช้บริการส่งคำสั่งซื้อขายในวัน/เวลาทำการของบริษัทได้ตามปกติ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท และ/หรือ ติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน ได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-5955-61
0-2081-2953-67

จึงขอประกาศให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564