ประกาศสำคัญ

เรื่อง ขณะนี้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID สามารถใช้งานได้ตามปกติ


 
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

(23/9/2022 07.30น. ) ฝ่าย IT แจ้งว่า ขณะนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการยืนยันตัวตัวผ่าน NDID ได้ตามปกติแล้ว
ขอความกรุณาลูกค้าที่รอทำรายการยืนยันตัวตนเพื่อซื้อกองทุนลดหย่อนภาษี หรือ อยู่ระหว่างการเปิดบัญชี  กรุณาเปิด App NOMURA iFund เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนต่อได้ตามปกติ

-----------------------------------------------------

       (22/9/2022 16.40น.)  ขณะนี้บริการยืนยันตัวตนด้วย NDID ผ่านระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (Nomura iFund) ขัดข้องชั่วคราว

ส่งผลให้ลูกค้าจะไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือ ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนโดยตรงกับบลจ.(บัญชี Selling agent)
(เพื่อลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษี เป็นต้น)ขออภัยในความไม่สะดวก