การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตราดอกเบี้ย


ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนสิงหาคม 2557

ประเภทของเงินฝากอัตราดอกเบี้ย/ปีเริ่มใช้ดาวน์โหลด
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์0.875% / 1.625%กรกฎาคม 2557download
    
อัตราผลตอบแทนจากการวางเงินหลักประกันสำหรับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1.625%สิงหาคม 2557download
    
อัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ (Lending Fee)2.50%สิงหาคม 2557download
    
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม (Margin Loan) และ
ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ (Borrowing Fee)
5.42%- 8.50% / 3.50%สิงหาคม 2557download