การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Securities are not allowed to buy / accept in Credit Balance Account, effective as of March 16, 2017

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชี Credit balance  

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

MTLS

MTLS*

Group 1

50%

SAWAD

SAWAD*

Group 2

60%

FN

FN*

                                                  

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 


Dear Valued Customer,

The following securities are not allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

 

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 1

50%

MTLS

MTLS*

Group 1

50%

SAWAD

SAWAD*

Group 2

60%

FN

FN*

 

This will be effective since March 16, 2017 onwards.

 

For your acknowledgement.

Risk Management Department