การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) (CCN)

    

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฎิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น CCN  ดังนี้ :

 

Tender Offer   :   บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)    (CCN)                               
                          โดย นายวรพจน์ อำนวยพล และ นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ  

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์    :   บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  บัญชีเลขที่ 014-000000237-2

จำนวนรับซื้อ                   :   หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 230,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 100

ราคาเสนอซื้อ                  :   ราคา  1.40  บาท   ราคาสุทธิ  1.396255  บาท/หุ้น                     

ระยะเวลารับซื้อ               :   ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  20 มีนาคม 2560 ถึง 26 เมษายน 2560


  (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก    :  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  20 มีนาคม 2560 ถึง 19 เมษายน 2560

การชำระราคา    1.  เมื่อมีผู้มาเสนอขายหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  และผู้ขายต้องไม่มีเจตนายกเลิก -ได้รับชำระเงินในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่เสนอขาย

                        2.  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์( 26/04/2017) - ได้รับชำระเงินวันที่ 02/05/2017

                       โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร BBL,KTB,BAY,KBANK,SCB,,TMB, /หรือรับเป็นเช็ค BBL

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น CCN-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่ 24/04/2017***

 

วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS   :  วันที่ 20/04/2017

กรณีเป็นหุ้น NVDR วันสุดท้ายฯ   : 18/04/2017

 

**ผู้ทำคำเสนอซื้อจะยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้มาเสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50**

 

สถานภาพภายหลัง Tender  : ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์ฯในตลาดหลักทรัพย์ฯในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ