การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TPIPPเรียน
 ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ 

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XB) บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน   จำกัด (มหาชน)(TPIPL) มีรายละเอียด ดังนี้

   - โอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” 

  - โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) COMP CODE 32033  (BILLPAYMENT)

     (เขียนชื่อนามสกุลของผู้จองซื้อ เลขที่บัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

   - ส่งภายในวันที่  22-24 มี.ค. 2560  (ห้ามโอนเงินก่อนวันจองซื้อ)
     (ส่งฝ่ายปฏิบัติการด้านลูกค้า ภายในวันที่   23 มี.ค. 2560  เท่านั้น) 

หมายเหตุ  ใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  (พร้อมกรอกใบนำฝากแบบ BILLPAYMENT ให้ครบถ้วน)

   **** โอนเงินเข้า BILLPAYMENT เท่านั้น

 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

   1. ใบจอง   (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. BILLPAYMENT ฉบับจริง

   4. ใบรับรองสิทธิ  (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

    ฝ่ายปฏิบัติการ