การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน KWGเรียน
 ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ 

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน KWG มีรายละเอียด ดังนี้

 

   - โอนเงินเข้าบัญชี   “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น

              (รับชำระด้วย BILLPAYMENT เท่านั้น)

ชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

   - ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์ เท่านั้น

    - หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 155-3-00030-1

      (เขียนชื่อนามสกุลของผู้จองซื้อ เลขที่บัตรประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

   - ส่งภายในวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจองซื้อ)

     (ส่งฝ่ายปฏิบัติการด้านลูกค้า ภายในวันที่   29 มีนาคม 2560 เท่านั้น)

หมายเหตุ  ใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

   
 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
   2.สำเนาบัตรประชาชน
   3.(BILLPAYMENT) ฉบับจริงเท่านั้น
   4.ใบรับรองสิทธิ  (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)
   5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน (กรณีจองเกินสิทธิ) เฉพาะ
             1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
             2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
             3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
             4) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    ขอขอบคุณ

    ฝ่ายปฏิบัติการ