การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศ SET/TFEX


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเริ่มใช้ T+2 มีผล 2 มี.ค. 2561


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เรื่อง   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเริ่มใช้ T+2 มีผล 2 มี.ค. 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศเริ่มใช้ T+2 มีผล 2 มี.ค. 2561

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยเตรียมพร้อมในการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จาก T+3 เป็น T+2 เพื่อให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมโดยรวม ยกระดับมาตรฐานและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับตลาดทุนไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คัสโตเดียน ธนาคารพาณิชย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหารือและได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดวันสำหรับการปรับลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์คือวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ให้เป็นวันแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะใช้รอบระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็น T+2

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/tplus2

หรือฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลังการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Tplus2 Team โทร. 02-009-9995, Email: Tplus2@set.or.th