การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EFORL


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน EFORL มีรายละเอียด ดังนี้

   - การสั่งจ่ายเป็นเช็ค  ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น”  (ลงวันที่ 8 – 11 พ.ค. 2560) 

      ชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น
      รับเฉพาะ BILL PAYMENT เท่านั้น

  -  โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน เลขที่บัญชี  155-3-00030-1

      (เขียนชื่อนามสกุลของผู้จองซื้อ เลขที่บัตรประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

   - ส่งภายในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจองซื้อ)

     (ส่งฝ่ายปฏิบัติการด้านลูกค้า ภายในวันที่   9 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น)

หมายเหตุ  ใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง
 
   
   
1.ใบจอง
(ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. BILL PAYMENT ฉบับจริง 

   4.ใบรับรองสิทธิ  (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)

   5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน (กรณีจองเกินสิทธิ) เฉพาะธนาคาร   

       ดังนี้คือ

          - ธนาคารกรุงเทพ

          - ธนาคารไทยพาณิชย์

          - ธนาคารกสิกรไทย

          - ธนาคารกรุงไทย  

 6. กรอกใบ Bill Payment แนบเช็ค + ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร   

            - กรุงเทพและปริมณฑล    10  บาท

            - กรณี Draft ต่างจังหวัด     25  บาท

    ขอขอบคุณ

    ฝ่ายปฏิบัติการ