การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MATCH


เรียน
  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน MATCH มีรายละเอียด ดังนี้

 

   - เช็คสั่งจ่าย  "บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

   - เช็คลงวันที่  11-12 พฤษภาคม 2560 (ส่งฝ่ายปฏิบัติการด้านลูกค้า ภายในวันที่  11 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น)  

ชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

   - ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์ เท่านั้น

    - หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสาทร ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 142-310057-5

      (เขียนชื่อนามสกุลของผู้จองซื้อ เลขที่บัตรประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)

   - ส่งภายในวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2560 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจองซื้อ)

     (ส่งฝ่ายปฏิบัติการด้านลูกค้า ภายในวันที่   16 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น)

หมายเหตุ  จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ หรือใบโอน จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง  

   


 เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้

   1. ใบจอง  (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3. เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ ใบนำฝากเงิน (PAY-IN) ฉบับจริง

   4. ใบรับรองสิทธิ  (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝากฯ Tel : 02-0099999)

   5. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน (กรณีจองเกินสิทธิ) เฉพาะ

         1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

         2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

         3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

         4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

         5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

         6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

         7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

         8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

         9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)


    

    ขอขอบคุณ

    ฝ่ายปฏิบัติการ