การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Security is not allowed to buy / accept in Credit Balance Account, effective as of June 05, 2017 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ไม่อนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และไม่สามารถใช้เป็นหลักประกันในบัญชี Credit balance  

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 3

70%

BIGC

BIGC*

                               

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 


Dear Valued Customer, 

The following security is not allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

 

GROUP

IM

OLD

NEW

Group 3

70%

BIGC

BIGC*

 

This will be effective since June 05, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department