การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


ORI : Marginable securities as of June 9, 2017

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

                                บริษัทฯ มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลง อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นของหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิต บาลานซ์ ดังต่อไปนี้

ชื่อย่อหลักทรัพย์

Group เดิม

Group ใหม่

ORI

Group 3 (IM 70%)

Group 2 (IM 60%)

 

ทั้งนี้  มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป                 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 


Dear Valued Customer, 

The company agrees to change Initial Margin of the following security.

SYMBOL

Current Group

New Group

ORI

Group 3 (IM 70%)

Group 2 (IM 60%)

 

This will be effective since June 9,2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department.