การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


Tender Offer


Tender Offer : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (BIGC)

  
  
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ฝ่ายปฎิบัติการขอนำส่งรายละเอียดการทำ TENDER หุ้น BIGC  ดังนี้ :

 

Tender Offer  :  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (BIGC) (เพิกถอน) 

 โดย บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ,บริษัท เสาวนีย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด     เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

 


                                          

ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์   :  บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด   (เลขที่บัญชี    023-0000000137 )

จำนวนรับซื้อ  :   หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จำนวน 17,008,187 หุ้น  (คิดเป็นร้อยละ 2.06  )

ราคาเสนอซื้อ  :   ราคา 225 บาท   ราคาสุทธิ 224.398125 บาท/หุ้น                                             

ระยะเวลารับซื้อ   :   ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น.  ของวันที่  07 กรกฏาคม  2560  ถึง 12 กันยายน  2560

ระยะเวลาที่สามารถยกเลิก   :  ตั้งแต่เวลา  9.00 – 16.00 น. ของวันที่  07 กรกฏาคม  2560  ถึง  07 สิงหาคม 2560

การชำระราคา   : ผู้ขายจะได้รับเงินในวันที่ 15 กันยายน  2560   โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร SCB หรือรับเป็นเช็ค SCB

  (ดาวน์โหลดแบบตอบรับคำเสนอซื้อและรายละเอียดการทำ Tender Offer)

***สำหรับลูกค้าที่ถือหุ้น BIGC-R ต้องยื่นแบบตอบรับฯ
พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าภายในวันที่  8 กันยายน 2560***

 

แผนการดำเนินงานภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ : เพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ยังคงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นเพื่อทำ Tender Offer :  วันทำการสุดท้ายที่สามารถซื้อและชำระราคาผ่านระบบ ATS คือวันที่  06/09/2560

**บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์  งดลงทุน**