การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศบริษัทฯ


ประกาศบริษัทฯ มีนโยบายไม่รับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า/บัญชี ATS เท่านั้น

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ


บริษัทฯ มีนโยบายไม่รับชำระเงินจากลูกค้าเป็นเงินสด ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า/บัญชี ATS เท่านั้น อีกทั้งไม่มีนโยบายมอบหมายหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


ขอแสดงความนับถือ
Direct Department