การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


TKS : Marginable securities as of August 1, 2017


 รียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

บริษัทฯ เห็นควร เพิ่ม หลักทรัพย์ต่อไปนี้ในประกาศรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นสำหรับหลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit Balance

Symbol

Company

Group

           TKS

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Group 2 IM60%

 

 

               

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป                                                                                       

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear Valued Customer,

The company agrees to add the following security in the marginable securities list.

Symbol

Company

Group

TKS

T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Group 2 IM60%


This will be effective since August 1, 2017 onwards.                                                                               


For your acknowledgement.
Risk Management Department.