การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


Marginable Securities are not allowed to buy / accept in Credit Balance Account, effective as of August 3, 2017

 เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทอนุญาต ให้ซื้อหลักทรัพย์ต่อไปนี้ และสามารถใช้เป็นหลักประกันเพิ่มในบัญชี Credit balance  

                                                                

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Dear Valued Customer,

The following securities are allowed to buy and accept as collateral in credit balance account.

                        

This will be effective since August 3, 2017 onwards.

For your acknowledgement.

Risk Management Department